Privacy statement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Schoester & Odekerken Psychotherapie, praktijk voor Psychotherapie, gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72033959, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt door: Mw. Eline Odekerken, psychotherapeut en/of mw. Elianne Schoester, gz-psycholoog/psychotherapeut Schoester & Odekerken Psychotherapie, Burgemeester van Rijnsingel 20, 5913 AN Venlo

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Schoester & Odekerken Psychotherapie verkrijgt uw persoonsgegevens grotendeels van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de intake. Daarnaast kunnen in het kader van onze zorgverlening persoonsgegevens verkregen worden via derden, bijvoorbeeld de huisarts of zorgverzekeraar. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, BSN, verzekeringsgegevens en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. Uiteraard gaat onze praktijk uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Hulpverleners, dus zowel mevrouw Odekerken als mevrouw Schoester hebben medisch beroepsgeheim.

 

Uw persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt, zoals:

  • het onderhouden van contact
  • het goed en efficiënt uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst
  • beheer van het cliëntenbestand
  • facturering
  • nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen.

 

Rechtsgrond

Schoester & Odekerken Psychoherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 

Identificatieplicht

Wij zijn als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Hiervoor leggen wij onder andere uw burgerservicenummer (BSN) vast in uw medisch cliëntdossier. Ter controle van uw BSN vragen wij u daarom om bij uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Bescherming persoonsgegevens en uitwisseling

Uw dossier is alleen ter inzage aan uw behandelaar en degene die binnen onze praktijk beroepsmatig betrokken is bij uw behandeling, wat neerkomt op ofwel mevrouw Odekerken als behandelaar en mevrouw Schoester als betrokkene of andersom. Er wordt uitdrukkelijk geen informatie verstrekt aan directe familie, naastbetrokkenen en derden, zoals bedrijfsartsen, tenzij u daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In het kader van zorgvuldigheid en goede zorgverlening vragen wij u voorafgaande aan de behandeling of wij informatie over uw behandeling mogen uitwisselen met uw huisarts en eventueel andere verwijzende instanties. De informatie die we uitwisselen met uw huisarts betreft informatie over de diagnose en relevante informatie over de aanpak van de behandeling. Aan andere instanties, het DBC informatiesysteem (DIS), Stichting Benchmark GGZ (SBG), uw zorgverzekeraar geven wij beperkte informatie onder strikte privacyregels. Verder wisselen wij, in het kader van onze zorgverlening, persoonsgegevens uit met derden zoals IT-leveranciers. Deze derden mogen de persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting, zoals kwaliteitstoetsing van de praktijk, moeten voldoen. Wij zullen uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen de EER is er een goede bescherming voor de persoonsgegevens, daarbuiten niet in alle gevallen. Schoester & Odekerken Psychotherapie geeft in beginsel daarom geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt onze praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Schoester & Odekerken Psychotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de zorgverlening, en minimaal zolang als nodig is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Onze praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

  • Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  • (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Onze praktijk beveiligt alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u zowel schriftelijk als via de e-mail indienen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht u er op deze manier samen met ons niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Praktijkgegevens Schoester & Odekerken Psychotherapie

KvK-nummer: 72033959
AGB-code praktijk: 94064110

Elianne Schoester
BIG-registratienummer gz-psycholoog: 99063331925
BIG-registratienummer psychotherapeut: 9063331916
AGB-code: 94011683

Eline Odekerken
BIG-registratienummer psychotherapeut: 29919602816
AGB-code: 94100617

Betaalgegevens: NL92INGB0008478589